Disclaimer

Aansprakelijkheid
Het gemeentebestuur van Ternat heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie komt van actuele, betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of niet-correcte informatie, links of verwijzingen naar andere websites of informatiemateriaal. U kan onjuiste informatie laten wijzigen via info@ternat.be of schriftelijk t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Het gemeentebestuur & OCMW-Sociaal Huis Ternat nemen alle maatregelen om je privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Lees het privacybeleid gemeente en OCMW-Sociaal Huis Ternat.

Copyright
Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op deze website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: logo‘s, foto‘s, beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen – aanvragen via info@ternat.be.

Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken bevoegd.