Premie van Fluvius voor zonnepanelen op gebouwen

Wie sinds 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt op een bestaand gebouw, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Zowel woon- als niet-woongebouwen komen in aanmerking.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat de premie wordt stopgezet bij keuring/ingebruikname vanaf 1 januari 2024.

Voorwaarden

 • De premie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen en andere rechtspersonen (organisaties, vennootschappen, ….).
 • De premie geldt enkel voor gebouwen
  • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013,
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • Deze premie is er voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. De uitbreiding van een bestaande installatie komt niet in aanmerking.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert) op het dak van een gebouw worden geplaatst of gevalideerd. Op het attest dat u van de aannemer krijgt, moet het RESCert-certificeringsnummer vermeld worden van de aannemer met een certificaat van bekwaamheid of van de aannemer die de controle heeft uitgevoerd.
 • De zonnepanelen moeten worden geplaatst op een dak van een gebouw. Als het een verwarmd gebouw is, dan moet het dak ook geïsoleerd zijn (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W). Gezien de beperkte open ruimte in Vlaanderen, wordt er prioritair ingezet om maximaal zonnepanelen op een dak te plaatsen. Enkel voor zonnepanelen geplaatst op een dak worden er bijgevolg premies gegeven.
 • De zonnepanelen mogen gedurende een periode van minstens 15 jaar na indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.
 • De zonnepanelen mogen niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.
 • De premie loopt vanaf 1 januari 2021 tot eind 2023. De datum van indienstname (datum van AREI-keuring) van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden. Onmiddellijk na de indienstname, moet u de installatie aanmelden bij Fluvius. Dat is ook de eerste stap in de premie-aanvraag.
 • De premie kan enkel worden toegekend:
  • als achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in dienst zijn of waren (met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd)
  • als de geplaatste zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de indienstname (datum AREI-keuring) bij de netbeheerder aangemeld zijn. Op het moment van aanmelding zullen een aantal bijkomende vragen gesteld worden zodat er geen afzonderlijke premieaanvraag moet ingediend worden.
  • nadat er een digitale meter is geplaatst. Dat moet gebeuren binnen de 90 dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie (Energiebesluit van 19 november 2010). Voor nieuwe PV-installaties aangemeld tussen 1 juli 2022 en 31 augustus 2023 moet de digitale meter binnen de 180 dagen na aanmelding geplaatst zijn.
 • De premie is eenmalig en beperkt
  • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen
  • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

Raadpleeg alle voorwaarden op het Informatieblad 2023 van Fluvius.

Procedure

U kunt deze premie aanvragen

Fluvius betaalt de premie uit.

Bedrag

Financieel voordeel
 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten exclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op onderstaande bedragen.
 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).
  • In 2021 en 2022 bedroeg de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  • In 2023 bedroeg de premie 150 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
  • De Vlaamse Regering besliste om de premie stop te zetten bij keuring/ingebruikname vanaf 1 januari 2024. Op 13 oktober 2023 werd dit door de Vlaamse Regering in de regelgeving opgenomen.

Enkele voorbeelden: Stel u nam in 2023 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 150 euro = 576 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 150 euro + 1,40 x 75 euro = 705 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 150 euro + 2 x 75 euro = 750 euro.

Beschermde afnemers

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger.

 • In 2021 en 2022 bedroeg de premie 360 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro.
 • In 2023 bedroeg de premie 180 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 90 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 900 euro.
 • De Vlaamse Regering besliste om de premie stop te zetten bij keuring/ingebruikname vanaf 1 januari 2024. Op 13 oktober 2023 werd dit door de Vlaamse Regering in de regelgeving opgenomen.
 • Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Datum keuring bepaalt voor welke premie u in aanmerking komt.
 • Of een woning al dan niet op het distributienetwerk aangesloten is met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op bovenstaande bedragen.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010