Aangepast meerjarenplan 2020-2025

Gepubliceerd op vrijdag 18 december 2020 10.10 u.
Extra investeringen en een financieel evenwicht

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van Ternat keurden op donderdag 17 december 2020 de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat meerjarenplan blijven de doelstellingen en krachtlijnen dezelfde, maar er wordt nog extra geïnvesteerd om Ternat nog leefbaarder te maken. De begroting blijft ondanks die investeringen in evenwicht. In 2025 zal er zelfs nog overschot zijn. En dat zonder de belastingen te verhogen.

De doelstellingen en krachtlijnen van het meerjarenplan blijven dezelfde:

 • De leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam ordenen en organiseren
 • Bouwen aan een warme gemeente met een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat
 • Uitgroeien tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie

De voornaamste nieuwe zaken voor 2021 zijn de volgende:

 • De prijs van de restafvalzakken wordt met 10% verlaagd. Een grote zak kost voortaan 2 euro i.p.v. 2,2 euro. De oude zakken blijven bruikbaar tot 1 juli. Nadien koopt de gemeente de resterende stock over aan dezelfde prijs die de inwoners hiervoor betaalden. Er wordt hiervoor 10.000 euro uitgetrokken. Vanaf 1 januari mogen de inwoners ook heel wat meer materialen in de goedkopere PMD-zakken (15 cent per zak) deponeren, waaronder harde plastics. Dit betekent dat voor goede sorteerders de huisvuilfactuur nog verder kan dalen.
 • Het mobiliteitsplan, trage wegenplan en fietsplan worden afgerond en omgezet in een actieprogramma.
 • De gemeente maakt in 2021 in samenwerking met de provincie een nieuw klimaatactieplan op. Er worden bijkomende middelen voorzien om benovaties van woningen te stimuleren. Verschillende bos- en natuurprojecten worden uitgerold, waaronder een speelzone aan Hertigembos, een bos aan de gemeentelijke terreinen op het vroegere SK Lombeek en een natuurbegraafplaats in Lombeek. Er wordt via een sociale economieproject één extra arbeidskracht ingezet voor het groenonderhoud. Er wordt verder gewerkt aan de RUP’s bebouwde en open ruimte. De fietsbib opent na corona de deuren. We maken verder werk van goede fietsenstallingen, onder meer bij verenigingen, en verbeteren de halte-infrastructuur van De Lijn.
 • Agentschap Wegen en Verkeer plant in samenwerking met de gemeente de aanleg van fietspaden op de Assesteenweg in 2021-2022 vanaf de Fossebaan tot aan het op- en afrittencomplex. Er worden studies opgestart om een langetermijnvisie op de Assesteenweg te ontwikkelen.
 • In 2021 wordt na ruime participatie een nieuwe visie voor Lombeek-centrum en het cultuurcentrum De Ploter ontwikkeld. Dit zal zich vertalen in een nieuw ontwerp voor de dorpskern.
 • CC De Ploter en het sportcentrum werken samen met alle stakeholders aan een duurzame visie voor de uibating van beide horecazaken voor de start van het nieuwe seizoen.
 • Ternat, ‘culturele hoofdstad’ van 2025, de cultuurraad wordt heropgestart met open vizier en breed draagvlak om onze gemeente (nog meer) op de ‘culturele’ kaart te zetten.
 • Het communicatie- en participatiebeleid wordt versterkt, met de uitrol van de Ternat-app, het buurtplatform en het participatieplatform.
 • De communicatie van de gemeente wordt uitgebreid met een duidelijk huisstijlhandboek dat de communicatie moet versterken. Online zorgt de uitrol van ‘Ternat TV’ voor een nieuw kanaal.
 • Sport- en speelaccommodatie wordt hersteld en participatief, duurzaam en met natuurlijke speelelementen verder uitgebreid.
 • De bouw van sporthal Kruikenburg, een project in samenwerking met de school, de volleybal en de gemeente, wordt in 2021 afgerond.
 • De gemeente koopt een extra borstelmachine aan om het openbaar domein nog properder te houden.
 • Het detailhandelsplan wordt afgerond en omgezet in een actieprogramma.
 • Er wordt extra budget voorzien om de verkeersveiligheid te verhogen door automatische snelheidscontroles in te voeren.
 • We voorzien 1 miljoen euro voor de aankoop van een nieuw terrein voor basisschool De Kiem Lombeek. In 2021 wordt in nauwe samenwerking met de werkgroep onderwijs, de scholen en de ouders gestart met het ontwerp van de nieuwe gemeenteschool voor De Kiem Lombeek en van de renovatie van De Kiem Wambeek.
 • We hopen de normale gemeentelijke evenementen en activiteiten zo veel mogelijk terug te kunnen opstarten. De alleenstaanden die 65+ zijn en dit wensen, krijgen in de tweede helft van januari een diner thuis geleverd ter vervanging van het kersfeest van dit jaar.
 • Het OCMW ontvangt 190.000 euro Vlaamse subsidies voor de bouw van twee doorgangswoningen in 2021.
 • In 2021 wordt het ontwerp voor een verkeersveilige Fossebaan met voetpaden, fietspaden en deels nieuwe riolering opgemaakt. De budgetten worden verhoogd met 1,2 miljoen euro tot 2,3 miljoen. De ontwerpen voor fietspaden op de Bodegemstraat, Weverstraat-Van Cauwelaertstraat, Sluisvijverstraat-Nieuwbaan worden afgewerkt. De intergemeentelijke fietspadendossiers Essenestraat en Langestraat schuiven enkele jaren op. Op de fietssnelweg F209 komt er verlichting.
 • Er wordt 755.000 euro extra geïnvesteerd in voetpaden, in 2021 op de Heidestraat en de Affligemstraat en later onder meer op de Langestraat. Voor het onderhoud van de wegen wordt 415.000 euro extra uitgetrokken. In het voorjaar wordt er beslist over de definitieve afbakening van de zone 30 in het centrum van Ternat, er worden hier ook vaste snelheidsinformatieborden voorzien. De hoofdwegen worden voorrangswegen.

 

 

Financieel in evenwicht

Koken kost natuurlijk geld. De grondige oefening die we in het begin van de legislatuur maakten, rendeert. We doen maar liefst 32,6 miljoen duurzame investeringen in de toekomst, waarbij onze schulden enkel met 7,5 miljoen euro toenemen. Ook de Vlaamse Regering roept in het lokaal relanceplan de besturen op om extra te investeren en daarvoor eventueel leningen aan te gaan, en desnoods zelfs enkele jaren onder nul te gaan. Voor alle duidelijkheid, dat doen we niet: we verbeteren onze cijfers zelfs t.o.v. het originele meerjarenplan en bouwen extra marges op voor de toekomst.

Resultaat:

 • Elk jaar positieve autofinancieringsmarge (enkel verplicht in 2025): in 2025 nog 474.336 euro beschikbaar om jaarlijks nieuwe leningen voor nieuwe investeringen te betalen (origineel 243.046 euro)
 • Budgettair resultaat (“overschot”) in 2025: 1,6 miljoen euro (origineel: 0,7 miljoen)
 • Exploitatiesaldo (“overschot zonder investeringen”): stijgt naar 2,2 miljoen euro in 2025 (origineel: 1,5 miljoen euro).

We behouden onze lage belastingen.

PERSONENBELASTING:

 • Ongewijzigd op 6,9%
 • Vlaamse gemiddelde (2020): 7,2%
 • Ternat is 61ste goedkoopste gemeente van Vlaanderen (300 gemeenten)

ONROERENDE VOORHEFFING

 • Ongewijzigd op 802,9
 • Vlaamse gemiddelde (2020): 895,9
 • Ternat is 88ste goedkoopste gemeente van Vlaanderen (300 gemeenten)