Algemene sociale dienst

De maatschappelijk werkers verschaffen informatie, advies en begeleiding. 
De algemene sociale dienst heeft een belangrijk bemiddelings-, begeleidings- en doorverwijzingsrol.

De hulpverlening kan van preventieve, curatieve, materiële, sociale, medische, sociaal-medische, psycho-sociale aard zijn.

  • Organieke wet van 8/7/1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
  • De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
  • Wet van 2/4/1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW.
  • Programmawet van 27/12/2004 (verwarmingstoelage)
  • Gelet op het KB d.d. 11/03/2014 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014
  • Wet van 5/7/1998 betreffende de collectieve schuldenregeling.