Belastingen en retributies

Wat zijn belastingen en retributies?

Huishoudelijk reglement - fiscaliteit 

Overzicht belasting- en retributiereglementen:

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN

- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelastingg
- Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

ADMINISTRATIEVE PRESTATIES

- Belasting op de afgifte van administratieve documenten
- Retributie op de verkoop van vlaggen door de gemeente
- Retributie voor verkoop van wandelkaart 'Ternat, thuis is het Pajottenland'

OPENBARE HYGIENE

- Retributie op de verkoop van een composteervat
- Retributie op de verkoop van vuilniszakjes voor bioafval
- Belasting op de verkoop van vuilniszakken voor restafval (groot en klein formaat), PMD- en GFT-ophaling
- Rechtzetting belasting op de verkoop van vuilniszakken voor restafval (groot en klein formaat), PMD- en GFT-ophaling
Aanvullingen: gebruik containers, sociale omkaderingsmaatregelen en gebruik door gemeentelijke diensten 
- Belasting op de inzameling en verwijdering van grof huisvuil en snoeihout (op afroep)
- Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente
- Retributiereglement op het deponeren van bepaalde afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark

NIJVERHEID-, HANDELS- EN LANDBOUWONDERNEMINGEN

- Gemeentereglement van globale bedrijfsbelasting - het aangifteformulier vind je in bijlage. aangifteformulier.
- Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken - het aangifteformulier vind je in bijlage.
Aangezien onze gemeente ééntalig Nederlands is, verzoeken wij geen anderstalige vermeldingen op het reclamedrukwerk te plaatsen en het ééntalig karakter van de gemeente te respecteren.

GEBRUIK OPENBAAR DOMEIN

- Belasting aangaande het privaat in gebruik nemen van het openbaar domein (aanpassing - GR 24.02.2015)
- Retributiereglement inzake het elektriciteitsverbruik van de marktkramers tijdens de wekelijkse donderdagmarkt 

OPENBAAR PATRIMONIUM

- Belastingsreglement op de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen en inlichtingen (omgevingsloket)
- Belasting op tweede verblijven - het aangifteformulier vind je in bijlage.
- Belasting op leegstand van gebouwen en woningen
- Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
- Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst 
- Retributie voor gebruikte kasseistenen, boordstenen en dakpannen 
- Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

- Belasting saneringsbijdrage en -vergoeding van de TMVW
De toepassing van de saneringsbijdrage en saneringsvergoeding, berekend door de bovengemeentelijke bijdrage voor 2012 en de vermenigvuldigingscoëfficiënt voor 2012, zoals op Vlaams niveau bepaald, te vermenigvuldigen (GR 22.12.2011).

BEGRAAFPLAATSEN

- Retributie op het bekomen, verlengen of hernieuwen van een grafconcessie voor het begraven in volle grond, in een kelder, in urnenveld, bijzetting in columbarium, as-uitstrooiing, openen van een kelder, opbaring in mortuarium, voor de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen in een graf, een grafkelder en van een urne in een columbarium of het urnenveld voor inwoners en niet-inwoners.

+ aanvulling retributiereglement begraafplaatsen (GR 27/12/2018)