Beleidskader Trage Wegen

Projectverloop

Voorlopige vaststelling

Het lokaal bestuur Ternat stelde i.s.m. Trage Wegen vzw een beleidskader traag netwerk op dat voorlopig werd vastgesteld op datum van 29 september 2022.

Participatietraject

Het participatietraject voor dit beleidskader bestaat uit een openbaar onderzoek van 30 dagen in combinatie met een openbaar infomoment voor het publiek.

Het infomoment vond plaats op 24 oktober 2022 na aankondiging in het het Blad van Ternat en via onze website. De presentatie kan je onderaan deze pagina terugvinden. 

Openbaar onderzoek

Van 1 november 2022 t.e.m. 30 november 2022 is er een openbaar onderzoek.

Raadpleging beleidskader

Je kan alle documenten onderaan deze pagina terugvinden.

Kijk je het beleidskader liever op papier in? Dat kan op afspraak (via milieu@ternat.be) in het gemeentehuis (Gemeentehuisstraat 21 -1740 Ternat).

Reacties

Je kan reacties of opmerkingen op het beleidsplan indienen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Dit kan:

  • schriftelijk:
    • via het sturen van een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat
    • via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis
  • digitaal:

Het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 geeft lokale besturen zeggingskracht over hun gemeentewegen, waartoe ook de trage wegen behoren. Het decreet legt de nadruk op zachte mobiliteit door op een veilig wegennet en de uitbouw van een fijnmazig netwerk aan trage wegen te focussen. Het opmaken van een beleidskader is een decretale mogelijkheid voor lokale besturen om deze doelstellingen te realiseren.