Engagementssubsidie cultuur, jeugd en sport

Wat is het?

Een engagementsubsidie kan je verkrijgen als de vereniging zich engageert om mee te werken aan een inclusieve samenleving en/of meewerkt aan het jaarthema.

Inclusieve samenleving

Een vereniging kan genieten van de engagementsubsidie “inclusie” mits zij inzetten op minstens 2 van onderstaande thema’s waarvan 1 die inzet op het werken met een kansengroep.

  • initiatieven ikv promotie/educatie Nederlandse taal
  • personen met een beperking
  • personen/gezinnen in armoede
  • personen/gezinnen met een diverse etnisch-culturele achtergrond
  • een gedifferentieerd (prijzen)beleid
  • een laagdrempelig onthaalbeleid

Jaarthema

Een engagementsubsidie kan verkregen worden indien de vereniging zich engageert om mee te werken aan het jaarthema dat jaarlijks vóór 1 april wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie?

Elke sportvereniging, culturele vereniging en jeugdvereniging kan een engagementsubsidie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Inclusieve samenleving: € 250.

Jaarthema: € 250.

Je kan voor beide doelstellingen intekenen.

HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN?

Het indienen van het aanvraagdossier engagementssubsidie gebeurt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

De subsidie wordt toegekend op basis van de gegevens van het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en dat loopt van 1 september van het jaar van indiening tot en met 31 augustus van het volgend jaar.

Bij laattijdige indiening vervalt de aanvraag en komt de organisatie niet in aanmerking voor een engagementstoelage (poststempel of datum van de mail geldt als bewijs).

De uitbetaling gebeurt vóór 31 maart van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

AANVRAAGFORMULIER EN REGLEMENT

Je vindt het aanvraagformulier en het reglement als bijlage onderaan deze pagina.