Gecoro zoekt nieuwe kandidaten voor geledingen

Gepubliceerd op woensdag 4 januari 2023 14.12 u.

GECORO is de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

Taken

 • ze adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen.
 • ze verstrekt advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften.
 • ze kan advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

De GECORO bestaat uit

 • 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers)
 • 16 leden van maatschappelijke geledingen, telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger:
  • Werkgevers
  • Werknemers
  • Handelaars
  • Landbouwers
  • Natuur/milieu
  • Sportraad
  • Jeugd
  • Landbouw

De verschillende fracties in de gemeenteraad mogen een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger afvaardigen om de toelichtingen bij te wonen en deel te nemen aan de besprekingen.

De Gecoro zoekt kandidaten voor volgende geledingen:

 • Handelaars (1 effectief lid en 1 plaatsvervanger)
 • Landbouw (1 plaatsvervanger)
 • Sportraad (1plaatsvervanger)
 • Jeugd (1 effectief lid en 1 plaatsvervanger)
 • Cultuur (1 plaatsvervanger)

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • geen politiek mandaat uitoefenen (m.u.v. de waarnemers van de politieke fracties)
 • geen personeelslid zijn van het lokaal bestuur Ternat of de lokale politiezone TARL
 • woonachtig zijn in de gemeente of een grote betrokkenheid kunnen aantonen met de gemeente.

Interesse?

Heb je interesse en voldoe je aan de voorwaarden? Stel je kandidatuur t.e.m. 7 februari 2023 via stedenbouw@ternat.be.