Globale bedrijfsbelasting

Gepubliceerd op maandag 4 januari 2021 14.47 u.
Info over deze gemeentelijke belasting

Wat is deze belasting?
Deze gemeentelijke belasting betreft een globale bedrijfsbelasting, berekend naar rato van de gebruikte bedrijfsoppervlakte. Deze belasting bestaat in Ternat sinds 2007 om naast de inwoners (via de personenbelasting) ook de bedrijven te laten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de gemeente Ternat.

Wie moet deze belasting betalen?
Elke persoon die een bedrijfsactiviteit uitoefent met een vestiging of een maatschappelijke zetel gelegen op het grondgebied van gemeente Ternat.

Waarom werd de aanslagvoet gewijzigd?
De initiële aanslagvoet van € 1,50/m2 dateert van het jaar 2007. In 2020 is deze aanslagvoet voor de eerste keer geïndexeerd en bedraagt nu € 1,62/m2. Deze aanslagvoet wordt vanaf nu jaarlijks geïndexeerd om zulke grote sprongen te vermijden.

Waarom moet ik nu betalen en in het verleden niet?
Omwille van de fiscale rechtvaardigheid is het noodzakelijk dat er geen belastingplichtigen onterecht deze belasting niet zouden betalen. Daarom controleerde de gemeente alle belastingplichtigen, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, grondig.

Waarom moet ik nu maar € 32,40 betalen in plaats van € 150?
De gemeenteraad heeft, in zitting van 19 december 2019, beslist om de forfaitaire bedrijfsoppervlakte van 100m2 te verlagen tot 20m2. Honderden kleine ondernemingen betalen hierdoor heel wat minder bedrijfsoppervlaktebelasting dan vroeger.

Waarom werd het aanslagbiljet nu verstuurd?
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, ten gevolge van de corona-pandemie en als financiële steunmaatregel voor alle belastingplichtigen, de aanslagbiljetten zo laat mogelijk in het aanslagjaar te versturen.

Wat als ik niet akkoord ben met de vestiging van deze belasting?
Je kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Voor bijkomende vragen of opmerkingen:
Stuur een bericht naar theo.evenepoel@ternat.be.