Lokale handel tijdens corona

Heropstart winkels/wekelijkse markt

Sedert 01/12/2020 zijn de niet-essentiële winkels weer open. Je mag dus opnieuw gaan winkelen, maar we raden je aan om voorzichtig te blijven:
- winkel alleen
- blijf niet langer dan 30 minuten in de winkel
- draag je mondmasker en ontsmet je handen
- hou afstand en volg het advies van het veiligheidspersoneel
- te veel volk in de winkel? Kom dan op een later moment terug

Lees de maatregelen voor de heropstart van de winkels/wekelijkse markt.

Heb je een handels- of horecazaak in Ternat?
Dan zijn er enkele belangrijke regels die je in acht moet nemen in functie van het stijgend aantal coronabesmettingen.
Horecazaken moeten hun gasten steeds een registratieformulier laten invullen. Het registratieformulier vind je in bijlage.
Wie in een winkel aanwezig is, of wie zich in een horecazaak verplaatst (bvb. om naar het toilet te gaan) moet een mondmasker dragen. De affiches om de mondmaskerplicht te melden vind je in bijlage.
Handelszaken moeten een Covid-19 winkelplan hebben dat door de politie kan opgevraagd worden. Als bijlage vind je het plan om in te vullen.
Verder rekenen we op ieders gezond verstand. Hou afstand, was je handen, draag een mondmasker waar nodig en volg de basishygiëneregels.

Premie voor Vlaamse ondernemingen die getroffen zijn door verstrengde coronamaatregelen

Met het oog op de financiële ondersteuning van het ondernemerschap tijdens de coronacrisis wensen Agentschap lnnoveren & Ondernemen (VLAIO) en Lokaal bestuur Ternat gegevens uit te wisselen. Hiermee willen ze de administratieve last voor de getroffen ondernemingen beperken en fraude voorkomen en detecteren. Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kan VLAIO op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding controles uitvoeren.

Raadpleeg de overeenkomst tussen het Agentschap lnnoveren & Ondernemen en lokaal bestuur Ternat.

De DPO, Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming, zorgt er op onafhankelijke wijze voor dat een organisatie de wetten toepast die de persoonsgegevens van individuen beschermen.

Raadpleeg het advies van de DPA.

Aanleiding en context
Op 13/03/2021 werden restaurants en cafés per Ministerieel Besluit verplicht te sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken.
De Vlaamse Regering kondigde ten gevolge van dit Ministerieel Besluit aan om die zaken die volledig moeten sluiten te compenseren met premie van € 4000 voor deze periode en na deze periode een dagbedrag te voorzien van € 160.
De mogelijkheid voor ondernemers om zich te registreren voor deze premie werd door VLAIO gelanceerd op 27/03/2021.

Argumentatie - voorwaarden VLAIO
De Vlaamse overheid heeft een hinderpremie ingevoerd voor de handelszaken die hun activiteit moeten stopzetten.
- er moet sprake zijn van verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting;
- voor horeca geldt het sluiten van de verbruikszaal ongeacht de eventuele organisatie van afhaaldiensten of andere activiteiten om in aanmerking te komen voor de premie;
- men moet zelfstandig in hoofdberoep zijn of zelfstandig in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen bijdragen op het niveau van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt;
- de onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest;
- de onderneming of zelfstandige is actief volgens de KBO. Ondernemingen in een niet-actieve toestand (faillissement, vereffening, stopzetting ...) zijn uitgesloten;
- een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens één werkende vennoot of één VTE RSZ-ingeschrevene in dienst kan indienen;
- een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-ingeschrevene in dienst kan indienen;
Een automatische koppeling aan VLAIO of het aanleveren van een oplijsting via VLAIO werd onderzocht maar is niet mogelijk.

VLAIO controleert mogelijk misbruik van het premiesysteem.
Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Momenteel hebben al ruim 125.000 ondernemers de hinderpremie aangevraagd en werd de compensatiepremie al meer dan 40.000 keer aangevraagd. Wie premies onrechtmatig aanvraagt riskeert zware sancties.

Huidige controles
Omdat de steun aan de ondernemers nu voorrang krijgt, worden de aanvragen voor deze premies ook slechts mild gecontroleerd. De voorwaarden die VLAIO kan intern controleren, worden bekeken (vb. gegevens uit de KBO…) maar andere voorwaarden zijn op vandaag moeilijker te controleren zoals de omzetdaling van 60%. Hiervoor wordt voorlopig met een verklaring op eer gewerkt. Door deze voorlopig “milde” controles, gebeurt er ook misbruik.

Het gaat om zwaardere overtredingen zoals: 
- bedrijven die eigenlijk al lange tijd geen activiteit meer hebben maar toch de premie gekregen hebben (op basis van activiteiten die in de KBO staan); 
- bedrijven die dienen als dekmantel voor criminele activiteiten maar ook een premie konden bekomen. Maar ook over ten onrechte betaalde premies aan ondernemers die onjuiste informatie meegeven in hun aanvraag;
- garages zonder toonzaal hebben normaal geen recht op de hinderpremie. Sommige garages verklaren echter wel een toonzaal en krijgen de premie uitbetaald; 
- ondernemers die verklaren dat de onderneming dicht is maar die toch verder werken; 
- ondernemers die bepaalde activiteiten in de KBO hebben staan die ze allang niet meer uitvoeren maar daar nu wel op terugvallen om een premie in de wacht te slepen…

OPROEP AAN ONDERNEMERS
We willen toch een oproep doen aan alle ondernemers om hier toch de nodige voorzichtigheid te hanteren. Op een bepaald moment zal deze crisis voorbij zijn en zal men strenge controles uitvoeren op de uitbetaalde steunmaatregelen.
De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om steunmaatregelen te gebruiken waarbij de ondernemers snel hun premie ontvangen en er dus pas achteraf een controle plaats vindt. 
Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kan VLAIO op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding controles uitvoeren. De subsidie kan teruggevorderd worden in geval van niet-naleving van de voorwaarden.
Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie die vervolgens de geldboete of gevangenisstraf zal bepalen.