Projectsubsidie cultuur, jeugd en sport

Wat is het?

De projectsubsidie kan aangevraagd worden voor festivals of projecten binnen de sport-, cultuur- of jeugdsector die een meerwaarde creëren voor de gemeente Ternat én voldoen aan de, in het reglement, geformuleerde voorwaarden. 

Voor wie?

 • Projecten
  Zowel verenigingen (in samenwerking of apart), scholen (educatief project) als individuen kunnen deze projectsubsidie aanvragen.

 • Festivals
  Organisaties met een culturele-, sportieve- en/of jongerenwerking op het grondgebied van Ternat beheerd door een vereniging zonder winstoogmerk.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Voor projecten
  De subsidie kan maximum 2500 EUR bedragen en maximum 80% van de totale kostprijs van het project.

 • Voor festivals
  De subsidie kan maximum € 4.000 bedragen en maximum de helft van de totale kostprijs van het cultureel festival.

HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN?

Een aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, op voorwaarde, dat dit ten minste 2 maanden voor de aanvang van het project of het cultureel festival gebeurt.

Elk ingediend project wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria zoals opgesomd in het reglement. De commissie cultuur, jeugd en sport formuleert een gemotiveerd verslag over elke aanvraag en stelt een subsidiebedrag voor. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie. 

Na goedkeuring van het project ontvangt de aanvrager 80% van de subsidie. De resterende 20% wordt na controle van de stukken en de resultaten uitbetaald. De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de uitvoering van het project of het cultureel festival voorgelegd.

De subsidie wordt uitbetaald binnen de 3 maanden na indiening van de verantwoordingsstukken.

Er kan jaarlijks slechts éénmaal een aanvraag ingediend worden voor éénzelfde project of cultureel festival.

AANVRAAGFORMULIER EN REGLEMENT

Je vindt het aanvraagformulier en het reglement als bijlage onderaan deze pagina.