Wat zijn belastingen en retributies?

Je vindt hier een overzicht van alle belasting- en retributiereglementen.
In bijlage tref je diverse aangifteformulieren.

Wat is een belasting?

Een belasting is een eenzijdige opgelegde heffing aan personen of firma‘s die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben.
De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

De gemeentelijke belastingen kunnen worden opgesplitst in twee types.

De aanvullende belastingen:
- aanvullende belastingen op de personenbelasting
- opcentiemen op de onroerende voorheffing
- opdeciem op de verkeersbelasting op autovoertuigen

Andere gemeentelijke belastingen:
- deze belastingen viseren bepaalde activiteiten, situaties of feiten.

Wat is een retributie?

Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverlening waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht. Het bedrag van retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.
Samengevat kan men een retributie definiëren als een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.