Windenergieplan voor Ternat

Gepubliceerd op maandag 19 oktober 2020 13 u.
Alle info over windenergie!

Het gemeentebestuur van Ternat stelt een windenergieplan voor dat moet bepalen waar op het grondgebied van de gemeente er eventueel windmolens zouden kunnen komen. De opdracht werd uitgevoerd door Zero Emission Solutions. 

Nu de regels met betrekking tot het plaatsen van windturbines in de ruime omgeving van luchthavens versoepeld worden, is de kans reëel dat meer en meer projectontwikkelaars zich zullen aandienen met aanvragen voor omgevingsvergunningen voor windturbines. Begin 2019 liet een energiebedrijf aan de gemeente weten plannen te hebben om een dossier in te dienen om windmolens in Ternat te plaatsen. De gemeente Ternat heeft daarop beslist om zelf een windenergieplan op te maken.

Hoewel het de provincie is die de omgevingsvergunningen voor windturbines aflevert, heeft de gemeente wel een adviserende bevoegdheid. Om met kennis van zaken te kunnen oordelen, leek de opmaak van dit windenergieplan ons opportuun.

Drie zones langs de E40

In de studie kwamen drie zones naar voor, allen gelegen langsheen de E40. Het industrieterrein langs de noordzijde van het afrittencomplex aan de E40 blijkt de meest ideale locatie voor windturbines te zijn. Die site leent zich uitstekend tot het plaatsen van de windturbines.

De twee andere zones, de zone ‘Meerstraat’ en de zone ‘Vitseroel’, komen ook in aanmerking. 

Om te vermijden dat de gemeente telkens ad hoc een advies moet verlenen, legt de gemeente een afwegingskader vast. Om een positief advies te bekomen zal de projectaanvrager aan vijf criteria moeten voldoen:

  1. Burgerparticipatie: Een minimale burgerparticipatie (= deelname in het kapitaal van het project) van 50 %.
  2. Omgevingsfonds: De projectontwikkelaar voorziet een omgevingsfonds ten bedrage van minimaal 5.000 €/windturbine/jaar om de maatschappelijke draagkracht te verhogen. De besteding van dat omgevingsfonds dient te worden beslist door omwonenden binnen een straal van 1 km. rond de windturbine(s). Het project gefinancierd door het omgevingsfonds dient de gemeenschap ten goede te komen.
  3. De inplanting moet energetisch optimaal zijn, zodat met de minste ruimtelijke impact, het hoogste rendement gehaald wordt.
  4. De inplanting moet gelegen zijn in de, door het windenergieplan, aangeduide meest ideale zone.
  5. Er moet gestreefd worden naar een zo beperkt mogelijke visuele impact.

Meer informatie over het plan vind je bij de downloads.