Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.

Het 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' heette vroeger 'de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden'. Het is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent, een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen hebt.

VOORWAARDEN
> een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen.
> zelfredzaamheid: je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van je handicap op het dagelijkse leven weer).
> het inkomen van jezelf en je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. De grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
> je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.

PROCEDURE
> een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online indienen. Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen.
> de zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van je handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. Deze zal medische informatie opvragen bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met je behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap je nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat deze beslist om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat je medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als je medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.
> je zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. Bij de brief is er een bijlage waarin vermeld staat hoe je beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag, kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of het Sociaal Huis. 

BEDRAG
Het bedrag hangt af van je inkomen en je zorgzwaarte. Het is maximaal € 583/maand.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.
Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als je de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds om hierbij te helpen.
De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. Je moet niet verantwoorden hoe je het zorgbudget gebruikt.
Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen
- je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
- je kan het zorgbudget NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Wijziging van inkomen of gezondheidstoestand melden
Als je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden of je aanvraag herzien.

Wat meebrengen?
- de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
- je token of identiteitskaart en pincode.
- je eigen bankrekeningnummer.
- eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

INFO |
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood