Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Op 02/01/2019 is het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van start gegaan.
Elk OCMW richt een bijzonder comité voor de sociale dienst op, de oprichting is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur en is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bestaat uit een voorzitter en een aantal leden die bepaald zijn door het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.

De samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) vind je hieronder.

Samenstelling