Klachten en meldingen

MELDING?

Heb je een melding over het beheer en onderhoud van je leefomgeving en de buitenruimte, over het niet ophalen van huisvuil, beschadiging wegen, signalisatie, riolering, groenvoorziening, afval, begraafplaatsen, herstelling voet- en fietspaden, snoeien beplanting, verwaarloosde dieren…?

Hoe kan je een melding doorgeven?

 • via de online meldingskaart
 • telefonisch: 02 451 45 45
 • kom naar het onthaal, de bevoegde dienst probeert je melding zo snel mogelijk te behandelen.

KLACHT?

Het lokaal bestuur definieerde een klacht als volgt: "een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie".

Een klacht kan slaan op

 • een foutief verrichten van een handeling of prestatie
 • een behandelingswijze ("ik werd afgesnauwd")
 • een termijn ("ik heb maanden geleden al een defect aan het wegdek gemeld en nu is het nog altijd niet hersteld")
 • een beslissing
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie door een ambtenaar, gemeenteraadslid, een schepen of burgemeester
 • het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze

Het lokaal bestuur wil samen met zijn inwoners klachten grondig aanpakken om zo de dienstverlening te optimaliseren.

Het bestuur en de ambtenaren streven nu al naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers... Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot te behandelen!

Hoe kan je een klacht indienen?

 • via het online formulier
 • via telefonische afspraak: 02 451 45 31, vraag naar de klachtencoördinator
 • met een brief t.a.v. de klachtencoördinator, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.
 • kom naar het onthaal, je klacht komt steeds terecht bij de klachtencoördinator en wordt binnen de juiste termijn (45 dagen) afgehandeld. De klachtenbehandeling en -bemiddeling is altijd gratis.

De klachtenprocedure wordt niet gestart wanneer:

 • de identiteit van de verzoeker of klager niet bekend is
 • de verzoeker geen enkele poging heeft ondernomen om van de betrokken dienst voldoening te krijgen over zijn klacht.
 • de klacht voorwerp uitmaakt van een administratieve of gerechtelijke procedure. Indien over de feiten tijdens het onderzoek van de klachtenbehandelaar een administratief of gerechtelijk beroep wordt ingesteld, zal het onderzoek van klacht opgeschort worden.
 • de klacht betrekking heeft op een andere bestuursinstantie.
 • de klacht betrekking heeft op arbeidsbetrekkingen, werkomstandigheden of de rechtspositieregeling van de personeelsleden van het gemeentebestuur Ternat.
 • de klacht handelt over de politieke instellingen van de gemeente Ternat en de beleidskeuzes of –beslissingen die deze instellingen nemen met inbegrip van de besluiten en reglementen van de gemeenteraad.
 • de klacht een vraag tot informatie inhoudt.
 • de klacht duidelijk ongegrond is.
 • de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar geleden hebben voorgedaan. Wanneer er over de feiten een administratief of gerechtelijk beroep werd ingesteld, dan wordt in de termijn van één jaar de duur van de afgelopen procedure niet meegerekend.
 • de klacht reeds eerder werd behandeld.