Milieu

Doelstellingen

 • een beleidsvoorbereidende taak naar het college of de gemeenteraad toe. 
 • de burgers informeren over allerhande milieuthema's en vragen correct te beantwoorden.
 • een belangrijke rol als afgevaardigde in de diverse adviesraden en verenigingen. 
 • het repressief optreden tegen milieuovertredingen.

Het milieubeleidsplan beschrijft de visie inzake milieubeleid, nl. analyse, doelstellingen, actieplan, overzicht acties...

Intradura

Lokaal bestuur Ternat werkt nauw samen met Intercommunale intradura, een vereniging die instaat voor het afvalbeheer.

Intradura verzorgt belangrijke taken als

 • ophalingen huis-aan-huis,
 • afvoer afvalstoffen uit recyclageparken,
 • overslag van afvalstoffen,
 • uitbating van recyclageparken,
 • ledigen van glasbollen en ondergrondse containers,
 • samenaankoop van recipiënten en composteermateriaal,
 • kolken en spoelingen van rioleringen,
 • slibverwerking

Waterpreventie

Leed je woning al schade bij wateroverlast? En wil je dat in de toekomst vermijden?

Vraag dan gratis studie waterpreventieve maatregelenaan de Provincie Vlaams-Brabant:

 • Gratis huisbezoek om alle overstromingsrisico’s voor je woning in kaart te brengen;
 • Analyse van alle knelpunten rond wateroverlast en -afvoer;
 • Vrijblijvend voorstel van beschermingsmaatregelen om je woning te beveiligen tegen instromend water.

Vraag nu gratis advies via waterpreventie@vlaamsbrabant.be - 016 26 74 84