Milieu

Doelstellingen

  • een beleidsvoorbereidende taak naar het college of de gemeenteraad toe. 
  • de burgers informeren over allerhande milieuthema's en vragen correct te beantwoorden.
  • een belangrijke rol als afgevaardigde in de diverse adviesraden en verenigingen. 
  • het repressief optreden tegen milieuovertredingen.

Het milieubeleidsplan beschrijft de visie inzake milieubeleid, nl. analyse, doelstellingen, actieplan, overzicht acties...
Je kan het steeds inkijken tijdens de openingsuren op onze dienst of downloaden onderaan deze pagina.

Gemeente Ternat werkt nauw samen met Intercommunale INTRADURA, een vereniging die instaat voor het afvalbeheer. Intradura verzorgt belangrijke taken als ophalingen huis-aan-huis, afvoer afvalstoffen uit recyclageparken, overslag van afvalstoffen, uitbating van recyclageparken, ledigen van glasbollen en ondergrondse containers, samenaankoop van recipiënten en composteermateriaal, kolken en spoelingen van rioleringen, slibverwerking…