Openbaarheid van Bestuur

Openbaarheid van bestuur

Als burger kan u aan het gemeentebestuur vragen om bestuursdocumenten in te kijken. U hoeft geen inwoner te zijn van Ternat en u hoeft geen reden op te geven waarom u het document wilt raadplegen.

Als burger kan u op drie manieren gebruik maken van de openbaarheid, u kan vragen om:

  • inzage te krijgen in een document;
  • uitleg te krijgen over een bepaald document;
  • een kopie te krijgen van een document.

Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor de openbaarmaking kan geweigerd worden, vb. de aanvraag is onredelijk, de bestuursdocumenten zijn nog niet definitief, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer komt in gevaar,...

Hoe aanvragen

Vul het digitale formulier zo volledig mogelijk in. Zodra je aanvraag bij ons is aangekomen, kijken we na of de vraag:

  • duidelijk en volledig is;
  • redelijk of vaag is;
  • van toepassing is op onze organisatie.

Meer info

U kan een beroep indienen wanneer uw aanvraag tot openbaarmaking werd geweigerd, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moest worden genomen of in geval van onwillige uitvoering van de beslissing.

Beroepsinstantie:

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur 
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30, bus 20, 1000 Brussel
openbaarheid@vlaanderen.be