Bekendmakingen

Overzicht bekendmakingen

 • Belasting-, retributie- en tariefreglementen

  Wanneer het gemeentebestuur nieuwe belasting- of retributiereglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan u de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen hier vinden.

  Bekendgemaakte reglementen en verordeningen worden genoteerd in een register. Ternat maakt gebruik van een digitaal register van bekendmakingen. Het register bevat o.a. een volgnummer per bekendmaking, de datum van goedkeuring en de datum van bekendmaking op de website en raadpleegomgeving. De algemeen directeur en de burgemeester ondertekenen aan het begin van de maand de pagina met de bekendmakingen van de voorgaande maand. Vervolgens wordt het maandblad bewaard als een pdf-document.

 • Besluiten van de burgemeester

  Overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 vind je op deze pagina de besluiten van de burgemeester terug. Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur.

 • Bestuurlijke bekendmakingen

 • Omgevingsvergunningen

 • Overige bestuurlijke bekendmakingen

 • RUP