Kappen van bomen

Hieronder kunnen ook bomen in groepsverband gerekend worden, vb. een groepje van 3 bomen zolang ze zich niet in een bos bevinden.

Een begroeiing met bomen of struiken wordt als bos aanzien zodra het gaat over een met bomen bezette oppervlakte waarbinnen een cirkel met een diameter van minimaal 10 meter getrokken kan worden. Aanplantingen die uit 3 of meer rijen bomen bestaan, worden eveneens als bos beschouwd.

Vergunning

Voor het vellen van alleenstaande bomen en bomen in lijnverband is een omgevingsvergunning nodig die afgeleverd wordt door de gemeente. Deze vergunning is nodig voor hoogstammige bomen (bomen met een omtrek van minstens 60cm op grondniveau).

Een vergunning is evenmin vereist wanneer de kapping is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan en de betrokken kapping ook kan goedgekeurd worden door dit beheerplan.

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen gelegen in parken en bossen (zoals gedefinieerd volgens bosdecreet) of gebieden bestemd voor bossen en parken volgens gewestplan worden geadviseerd door de afdeling Bos en Groen.

In sommige gevallen is een natuurvergunning vereist. Het rooien of verwijderen van en het beschadigen van houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en, hoogstamboomgaarden zijn vergunningsplichtige activiteiten.

Deze vergunningsplicht is van toepassing in volgende gewestplanbestemmingen of -zones of andere plannen van aanleg); groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met bijzondere, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, natuurontwikkelingsgebieden.
Daarnaast ook nodig in Vogelrichtlijngebieden, Ramsar-gebieden, Beschermde duingebieden en habitatrichtlijngebieden en in de gebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend netwerk.

Een particulier vraagt de vergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen, het College kan zelf ook voorwaarden verbinden aan de vergunning, in zover ze niet ingaan tegen andere uitgebrachte adviezen ( bevoegde gemeentelijke diensten en afdeling Natuur ). In alle ander gevallen zijn de in deze paragraaf meldingsplichtig, behalve in woongebieden en industriegebieden.

Wanneer een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt voor het kappen van een bomenrij en hierbij advies wordt gevraagd aan de afdeling Natuur is geen natuurvergunning meer vereist. De stedenbouwkundige vergunning geldt in dit geval als natuurvergunning. Alleen in het geval géén advies ingewonnen wordt bij de afdeling Natuur, dient ook de procedure voor een natuurvergunning opgestart te worden.