Ontharding

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Al deze verharding heeft allerlei negatieve effecten op de omgeving.

Waarom ontharden?

  • Door het afdekken van de bodem gaan belangrijke natuurlijke functies van de bodem en de open ruimte verloren, en worden klimaateffecten versterkt.
  • Afdekkende materialen zorgen voor het vasthouden van warmte en hittestress.
  • Hemelwater dat terecht komt op verharding kan leiden tot wateroverlast.
  • Door de snelle afvoer via verharde oppervlakten naar riolering en rivieren kunnen de grondwatervoorraden onvoldoende aangevuld worden, met droogte tot gevolg.

Verharding vermijden en actief ontharden is belangrijk om de impact van droogte, hitte en wateroverlast te verminderen. Ontharding draagt bovendien ook bij op vlak van biodiversiteit, betere bodemkwaliteit en het creëren van een aangename leefomgeving.

En in Ternat?

Uit de risico- en kwetsbaarheidsanalyse bleek dat Ternat kwetsbaar is voor zowel hittestress, droogte als overstromingen.

  • Onze gemeente kent een verhardingsgraad van 17%, waarmee we hoger scoren dan zowel het gemiddelde van Vlaams-Brabant als dit van Vlaanderen.
  • Daarnaast kent Ternat ook een ruimtebeslag van 41%. Ook hiermee scoren we hoger dan het gemiddelde.

Het lokaal Bestuur maakt dan ook prioritair werk van het ontharden van openbaar domein en het vrijwaren van open ruimte. We hebben als doelstelling om tegen 2030 minstens 1m² per inwoner te ontharden.

Hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig. 

Een derde van alle verharding is te vinden bij particuliere huishoudens. Meer en meer mensen verharden hun voortuin. En hoewel het aanleggen van verharding in de voortuin steeds vergunningsplichtig is, gebeurt dit jammer genoeg vaak zonder vergunning. In de toekomst wordt hier dan ook harder tegen opgetreden.

Elke meter verharding draagt namelijk zijn steentje bij aan het probleem. Eén verharde voortuin heeft op zich niet zo'n groot effect, maar tel ze samen en je krijgt een probleem van ettelijke betonnen voetbalvelden groot. 

Groene woonkernen

We streven naar groenere woonkernen. Ga dus aan de slag en help ons mee het groene karakter van onze gemeente te verhogen. Want elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen zorgt ervoor dat water kan infiltreren, fijn stof wordt opgevangen, insecten, amfibieën en vogels weer een leefgebied vinden en dat mensen zich prettiger en gezonder voelen.

Groencoach

In centrum Ternat loopt er momenteel ook een groenproject waarbij je een beroep kan doen op een groencoach.