Prioriteitenkader ruimtelijke ordening

We willen de ruimte in onze mooie gemeente optimaal beschermen. Om dat te kunnen, wenst het lokaal bestuur Ternat een efficiënt, effectief en doelmatig handhavingsbeleid voorop te stellen. Via dit beleid willen we:
- goede ruimtelijke ordening bewaren en creëren
- de algemene leefkwaliteit verbeteren
- misdrijven en inbreuken tegengaan

Via sensibilisering en communicatie proberen we mensen duidelijk te maken wat kan en wat niet op vlak van bouwen en ruimtelijke ordening. Indien iemand de bouwwetten in onze gemeente overtreedt, geven we advies en eventueel een aanmaning.

Maar natuurlijk moeten we ook streng optreden tegen stevige of aanhoudende overtredingen. Zo kunnen we boetes uitdelen aan wie de regels met de voeten treedt. Om dat te kunnen, stelden we een prioriteitenkader op.

Bij het lokaal bestuur Ternat beschikken we over een gemachtigd milieutoezichthouder en enkele verbalisanten ruimtelijke ordening om over onze ruimte te waken. Dankzij het prioriteitenkader kunnen zij gepast optreden bij overtredingen. De aangestelde verbalisant ruimtelijke ordening stelt schendingen vast en maakt, indien nodig, bij een misdrijf een proces-verbaal op of bij een inbreuk een verslag van vaststelling.

Het lokaal bestuur Ternat handhaaft prioritair volgende misdrijven:
 • Werken in uitvoering en herhaaldelijk plegen van misdrijven.
 • Overtredingen in ruimtelijke kwetsbaar gebieden.
 • Het onmiskenbaar niet volgen van een afgeleverde vergunning of weigering.
 • Het niet-naleven van specifieke voorwaarden van een vergunning.
 • Zonder vergunning opdelen van een woning of bijkomende woongelegenheden creëren
 • Het kappen van hoogstammige bomen in strijd met de gemeentelijke verordening met betrekking tot de beplantingen dd. gemeenteraad 24/01/1997 (MB 29/08/1997 – B.S. 15/10/1997).
 • Het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen in strijd met de gemeentelijke verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg dd. gemeenteraad 6/11/2013.
 • Naleving voorwaarden m.b.t. verhardingen in voortuinen opgelegd in omgevingsvergunningen.
 • Het wijzigen van het reliëf in ruimtelijk kwetsbare gebieden en/of reliëfwijzigingen in strijd met het Vrijstellingsbesluit in overstromingsgevoelige gebieden.

Het lokaal bestuur Ternat handhaaft prioritair volgende inbreuken:

 • Werken in uitvoering en herhaaldelijk plegen van inbreuken.
 • Uitvoeren van handelingen zonder controle van architect.
 • Het creëren van een zorgwoning zonder aktename en/of in strijd met de daaraan verbonden voorwaarden.

Het lokaal bestuur Ternat zet proactief in op controles betreffende:

 • Controle voorschriften RUP’s en BPA’s.
 • Controle voorwaarden in omgevingsvergunningen binnen een RUP of BPA.
 • Naleving van voorwaarden m.b.t. verhardingen in voortuinen opgelegd in omgevingsvergunningen of uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

Het lokaal bestuur Ternat handhaaft niet-prioritair:

 • Vernieuwen van de draagstructuur van een dak.
 • Isoleren van gevels en daken.
 • Overtredingen en inbreuken verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.
 • Schendingen met betrekking tot tuinafsluitingen in de zij- of achtertuin.

Het lokaal bestuur Ternat sensibiliseert betreffende:

 • Vergunningplicht voor het aanleggen van verhardingen in de voortuin.
 • De verplichtingen rond groenschermen opgenomen in een RUP/BPA en voorwaarden opgelegd in een omgevingsvergunning.
 • De vrijstellingen en de vergunningsplicht voor tuinafsluitingen en bijgebouwen.

MEER INFO | Raadpleeg het volledige prioriteitenkader in de downloads.