Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten, Ternatse inwoners kunnen hiervoor terecht in het sociaal huis.

Procedure

Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of je in aanmerking komt voor een voorschot op je sociale uitkering.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.