Zorgwonen

Als eigenaar-bewoner of huurder kan je een stuk van je woning delen met 65-plussers of zorgbehoevenden.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die komt inwonen bij hulpbehoevende personen.

WIE KOMT IN AANMERKING?
De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende.

Volgende doelgroepen vallen onder de noemer ‘hulpbehoevende’:
-
65-plussers
- personen met een handicap
- personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering
- personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven

VOORWAARDEN
-
in een bestaande woning wordt één ondergeschikte woonéénheid gecreëerd.
- vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
- de ondergeschikte wooneenheid mag max. 1/3 uitmaken van het bouwvolume van de volledige woning. Gemeenschappelijke ruimtes (zoals de keuken) worden hierbij niet meegerekend
- zowel de ondergeschikte woonéénheid als de hoofdwooneenheid moeten eigendom zijn van dezelfde eigenaar.
- de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: . hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is;
. hetzij ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die hulpbehoevend is.

FISCAAL EN FINANCIEEL
De melding of vergunning zorgt er voor dat de dienst burgerzaken de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als je als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal je daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte, en kan je jouw volledige uitkering als alleenstaande behouden.

HOE ZORGWONEN AANVRAGEN?

Wordt de woning uitgebreid?

  • Neen: enkel melding via het omgevingsloket.

Gebeuren er geen structurele veranderingen aan je woning? Dan is een melding voor zorgwonen voldoende. Deze melding kan je online indienen via het omgevingsloket. 

Je maakt bijkomend een afspraak met de woonconsulent van de gemeente, een huisbezoek zal worden ingepland waarna er een verslag wordt opgemaakt. Dit verslag dient toegevoegd te worden aan je aanvraag.

  • Ja: vaak omgevingsvergunning nodig.

Moet je je woning vergroten en gebeuren er constructieve werken om het tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen waarbij de medewerking van een architect verplicht is. Een architect zal je begeleiden bij je aanvraag en het dossier digitaal indienen.

WAT ALS DE ZORGSITUATIE EINDIGT?
Dan moet je dit opnieuw online melden via het omgevingsloket.

INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER
Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de gemeente. Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het bevolkingsregister dat jouw woning een zorgwoning is.

PREMIE
Om jouw woning aan te passen naar de noden van een hulpbehoevende is in de meeste gevallen een premie te verkrijgen.

Zo is er de Vlaamse aanpassingspremie en/of de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info hierover vind je bij de woonconsulent of online.
Lees meer in de folder in bijlage.