Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voor zorgwonen wordt de vergunningsplicht, onder voorwaarden vervangen, door een meldingsplicht.
 

Wie komt in aanmerking?

De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende.

Volgende doelgroepen vallen onder de noemer ‘hulpbehoevende’:

  • 65-plussers
  • personen met een handicap
  • personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering
  • personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven

Procedure

Volg onderstaand stappenplan wanneer je maximum 2 zorgbehoevenden wil laten zorgwonen:

  • binnen het bestaande bouwvolume van je woning;
  • in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand gebouw;
  • in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (zorgunit) in de nabijheid van de woning.

Stap 1 – Plaatsbezoek met controle voorwaarden

Vraag bij de dienst wonen (wonen@ternat.be) een plaatsbezoek aan. De woonconsulent zal langskomen om de voorwaarden (zie folder) te controleren. Je ontvangt binnen 30 dagen een verslag. Voldoe je aan alle voorwaarden voor zorgwonen? Ga naar stap 2.

Als je niet aan alle voorwaarden voldoet of wanneer het zorgwonen gepaard gaat met een uitbreiding van het bouwvolume, aanpassingswerken of verbouwingen moet je een omgevingsvergunning aanvragen (via het omgevingsloket). Tijdens de behandeling van de aanvraag zullen de voorwaarden gecontroleerd worden en zal u mogelijks gecontacteerd worden voor een plaatsbezoek.

Stap 2 – Zorgwonen melden

Dien een melding in via het omgevingsloket: in een bestaande woning / in een bestaand bijgebouw / in een verplaatsbare unit.

TIP! Verzamel op voorhand de verplichte plannen en foto’s die toegevoegd moeten worden aan het dossier. Voeg ook het verslag van het plaatsbezoek toe.

Stap 3 – Beslissing

De dienst stedenbouw (stedenbouw@ternat.be) zal je melding behandelen. Binnen 30 dagen na de melding word je via het omgevingsloket op de hoogte gebracht over de beslissing. Via het omgevingsloket moet je de bekendmakingsaffiche afdrukken en uithangen (30 dagen).

Stap 4 – Bewoning (inschrijving in het bevolkingsregister)

Via het omgevingsloket kan je na de periode van bekendmaking nakijken of de beslissing definitief is.

De zorgbehoevende(n) moet binnen de twee jaar na datum van de meldingsakte de ondergeschikte wooneenheid bewonen. Hij/zij moet zich, vanaf de bewoning, laten inschrijving in het bevolkingsregister (melding van domicilie) bij de dienst bevolking (adreswijziging aangeven - geef je verhuis online door via het e-loket). Hij/zij wordt ingeschreven onder hetzelfde huisnummer als de bewoners van de hoofdwooneenheid, maar onder aan aparte wooncode waardoor hij als een afzonderlijk gezin beschouwd wordt.

Bij de beëindiging van het zorgwonen dien je ook een melding in te dienen via het omgevingsloket (zie stap 2).

Wil je na het stopzetten van de zorgsituatie de twee afzonderlijke wooneenheden in je woning behouden, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Premie

Om jouw woning aan te passen naar de noden van een hulpbehoevende is in de meeste gevallen een premie te verkrijgen.

Zo is er de Vlaamse aanpassingspremie en/of de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.