Drones

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een maximale startmassa van niet meer dan 150 kg dat vanuit een post voor afstandsbesturing wordt bestuurd. Het is onderworpen aan de luchtvaartregelgeving teneinde de veiligheid van de overige luchtvaartuigen alsook die van personen en voorwerpen op de grond te waarborgen. Naast de veiligheid, streeft het koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim er ook naar om de privacy van de burger te vrijwaren.

REGELGEVING
De eisen waaraan je moet voldoen om je drone te mogen gebruiken, hangen af van het gewicht van de drone en van de plaats waar je deze wil laten vliegen. Er zijn drie categorieën van vluchtuitvoeringen op basis van het risiconiveau en de drone waarmee gevlogen wordt: open, specifiek en gecertificeerd.

- categorie 'open':
Deze is bestemd voor professionele en amateurgebruikers en omvat dronevluchten die slechts een laag risico vormen. Om in de categorie te vallen moet onder meer voldaan worden aan volgende eisen: de drone weegt minder dan 25 kilogram, de dronevlucht vindt plaats op een veilige afstand van personen en niet boven een menigte, de maximale vlieghoogte is 120 meter en de vlucht vindt plaats binnen het gezichtsveld. Ook is het verboden om gevaarlijke goederen te vervoeren en voorwerpen uit de drone te droppen.

- categorie 'specifiek':
Deze omvat vluchtuitvoeringen met een verhoogd risico zoals vluchten waarbij de drone niet in het zicht vliegt of op plaatsen die een groter risico vormen voor derden zoals in de buurt van mensen. Voor deze vluchtuitvoeringen is een vergunning van het Directoraat-generaal Luchtvaart nodig of moet deze volgens een standaardscenario uitgevoerd worden.

- categorie 'gecertificeerd': Voor deze categorie moet Europa nog de regelgeving verder uitwerken. Vluchtuitvoeringen in deze categorie mogen nog niet plaatsvinden.

REGISTRATIE
Iedereen, professioneel of recreant, die met een drone wil vliegen, moet zich voorafgaand gratis registreren bij DG Luchtvaart en zijn registratienummer aanbrengen op de gebruikte drone(s), dit kan online.
Uitzonderingen op deze verplichte registratie zijn er nauwelijks, enkel voor speelgoeddrones is dat niet verplicht. Bepaalde zones, zoals luchthavens, gevangenissen of natuurbeschermingsgebieden, kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dronevluchten. Daarom kan het nodig zijn om de activiteiten in deze zones te verbieden of aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen rekening houdend met de veiligheid, de privacy en de bescherming van persoonsgegevens of het milieu.

Lees meer op de site van FOD Mobiliteit en Vervoer.

DRONEVLUCHTEN BOVEN GRONDGEBIED TERNAT
Het opstijgen van drones van het openbaar domein, en het overvliegen ervan, is enkel toegelaten mits voorafgaande melding aan de burgemeester die daaromtrent de lokale politie informeert. Indien een bestuurder deze bepalingen niet naleeft, kan dit bestraft worden met een GAS-boete van minimaal € 25 en maximaal € 250.
De melding via veiligheid@ternat.be dient minstens 1 week voor de dronevlucht te gebeuren.

Lees in bijlage de omzendbrief omtrent het dronesbeleid tijdens evenementen in open lucht en het besluit 'meldingsplicht voor het gebruik van drones en vaststellen GAS-boetes bij overtreding'.