Adresopzoekingen

Je bent op zoek naar het adres van een andere persoon? Hou er dan rekening mee dat het meedelen van informatie uit de bevolkingsregisters aan strenge voorwaarden onderworpen is. Dit omwille van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

WAT?
Voor volgende procedures kunt u een aanvraag doen: 
- de ingebrekestelling van een schuldenaar 
- de betekening van de overdracht van de schuldvordering aan de schuldenaar 
- de bepaling van de plaats waar de betaling van de schuld moet gedaan worden 
- een beslaglegging 
- een dagvaarding voor het gerecht 
- een summiere rechtspleging om een betaling te bevelen 
- een rechtspleging inzake de huur van goederen 
- de betekening en kennisgeving van de akten van rechtspleging 
- de levering van het bewijs van een feitelijke scheiding in het kader van de echtscheidingsprocedure 
- het bezoekrecht, hoederecht of andere procedures i.v.m. minderjarigen 
- de vorderingen van de echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun huwelijksvermogenstelsel 
- de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 
- een verzoekschrift op tegenspraak

WAT NIET? 
- aanvragen van burgers over niet-verwante derden (vb. in het kader van (school)reünies) 
- aanvragen van redacties van de verschillende media (vb. programma's als Spoorloos) 
- aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van bepaalde doelgroepen vragen (vb. een jeugdbeweging die de adressen vraagt van alle zesjarigen in een bepaalde buurt)

Voor wie?

Informatie uit de bevolkingsregisters kan gegeven worden aan: 

-de betrokkene zelf: iedereen kan een uittreksel of attest krijgen als de informatie die het bevat op hem of haar van toepassing is 
-derden: ook anderen kunnen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek informatie uit de bevolkingsregisters bekomen. Maar dit kan enkel in de gevallen die de wet opsomt. Je vindt ze hieronder.

Meer info

De aanvraag kan schriftelijk, mits duidelijke motivering, aangevraagd worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Gemeentehuisstraat 21 
1740 Ternat

Het College van burgemeester en schepenen beslist of het adres / adressenlijst al dan niet gegeven zal worden.