Atelier Cultuur

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 9.02 u.
Ik wil meedoen!

Ternat is een ongelooflijk dynamische gemeente, een gemeente met bruisende ideeën en onvoorwaardelijk engagement, getuige de vele vrijwilligers die zich o.a. inzetten voor het welzijn van medeburgers (gezondheid, senioren, armoede…) en voor betekenisvolle vrijetijdsinvulling (sport, cultuur, toerisme…)…

Het lokaal bestuur wil over zo'n belangrijke thema's meer mensen aan het woord laten. Voor het thema cultuur heeft ze voor een nieuwe aanpak gekozen en deze kreeg de naam ‘Atelier Cultuur’.

Hoe werkt het?

Het Atelier Cultuur bestaat uit een beperkte kerngroep van maximaal 10 Ternatse inwoners die weten wat er leeft in de gemeente in het bijzonder met betrekking tot het brede culturele veld: socio-culturele verenigingen, amateur- en professionele kunsten(theater, beeldende kunst, literatuur, film, dans, design, performance, muziek, circus, architectuur….) en cultureel erfgoed.

Het Atelier Cultuur heeft als belangrijkste opdracht om advies te organiseren met betrekking tot dat brede culturele domein.

Het Atelier Cultuur zet hiervoor tijdelijke adviestrajecten op. Deze adviestrajecten worden door het Atelier op maat uitgedacht in functie van het in te winnen advies; divers in samenstelling, werkvorm en onderwerp en met een afgebakende duurtijd die kan variëren per traject.

Het Atelier toont aan dat ze bij elk advies ten aanzien van het lokaal bestuur zoveel mogelijk geïnteresseerde Ternatse inwoners of verenigingen betrokken heeft en waakt over de kwaliteit van het advies.

Elk traject staat open voor elke geïnteresseerde Ternatse inwoner.

Het Atelier Cultuur kan werkgroepen oprichten waarvan ze zelf samenstelling, thematiek, frequentie bepaalt.

Elk traject eindigt met een verslag waarin een gemotiveerd advies wordt geformuleerd ten aanzien van en bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen of aan het vast bureau.

Minstens 2 maal per jaar organiseert het atelier een breed forum waarop verenigingen, doelgroepen en/of organisaties worden samengebracht rond specifieke thema’s. Het doel is om rond een actueel beleidsthema, aansluitend bij de inhoud van het atelier, actieve participatie en onderlinge ontmoeting aan te moedigen.

Hoe kandideren

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van het Atelier Cultuur dan kan je kandideren - via het formulier in bijlage - op basis van een motivatie waaruit blijkt dat je de opdracht ten volle wil opnemen en dat tenminste voor 3 jaar.

De opdracht luidt als volgt:
- constructief meedenken in functie van en meewerken aan de Ternatse gemeenschap, d.w.z. meedenken over alle culturele adviesvragen en -trajecten;
- adviestrajecten organiseren in functie van de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal cultuurbeleid met als doel zoveel mogelijk Ternatse inwoners en verenigingen te betrekken bij de dialoog tussen inwoners en het bestuur;
- het algemeen belang vooropstellen (niet in functie van persoonlijk belang of het belang van één specifieke doelgroep, vereniging, of gebruikersgroep);
- zich opstellen als brugfiguur naar verschillende individuen, inwoners, verenigingen of doelgroepen, d.w.z. open staan voor verschillende meningen, interesses en thema’s inzake cultuur.

Politici met een mandaat in de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn of het bijzonder comité kunnen niet in een atelier zetelen. Ze kunnen wel waarnemend aanwezig zijn op alle door het atelier georganiseerde bijeenkomsten en initiatieven.

De samenstelling van de kerngroep wordt bekrachtigd door de gemeenteraad.

Stuur je kandidaatstelling - formulier in bijlage - vóór 1 december 2021 naar de dienst Samenleven. Er is eveneens een digitale versie ter beschikking.

INFO |
Marleen Platteau, directeur Samenleven
marleen.platteau@ternat.be - samenleven@ternat.be