Bomen in bosverband

Het kappen van bomen in bosverband wordt geregeld via een kapmachtiging. Een kapmachtiging kan op verschillende soorten kappingen betrekking hebben: dunningskappen, groeps- of zoomsgewijze kappingen of kaalkap. In geval van kaalkap dient de oorspronkelijk bosoppervlakte onvoorwaardelijk behouden te blijven; een kapmachtiging wordt dan uitsluitend afgeleverd onder de voorwaarde van herbossing!

Deze machtiging wordt aangevraagd bij en afgeleverd door de afdeling Bos en Groen. De aanvraag wordt gericht aan de provinciale buitendienst van de afdeling Bos en Groen. Alvorens de kapmachtiging afgeleverd wordt, wordt een terreincontrole uitgevoerd door de afdeling Bos en Groen. Een afschrift van de kapmachtiging wordt bezorgd aan het gemeentebestuur van Ternat.

Een kapmachtiging is niet vereist wanneer de kappingen opgenomen werden in een goedgekeurd beheerplan (bosbeheerplan of beheerplan voor erkende of aangewezen natuurreservaten).

Om sanitaire redenen (ziekte of plaag) of om veiligheidsredenen kan een "noodkapping" toegestaan worden. 

  • In het eerste geval wordt de kapping schriftelijk en met motivatie uiterlijk 14 dagen voor de kapping meegedeeld aan de afdeling Bos en Groen. 
  • In het tweede geval wordt de kapping uiterlijk 24 uur na de kapping schriftelijk gemeld aan de afdeling Bos en Groen. 

In beide gevallen moeten 6 maanden na de kapping herstelmaatregelen voorgesteld worden door de bosbeheerder.