Duurzame infrastructuursubsidie

Wat is het?

De duurzame infrastructuursubsidie kan worden aangevraagd voor duurzame en ecologische aanpassing die aan de infrastructuur zal plaatsvinden en tot doel heeft het energieverbruik en de CO2 uitstoot grondig te verlagen.

Bijvoorbeeld van aanpassingen die in aanmerking komen: 

  • investeringen op vlak van opwekken en/of opslaan van energie
  • het opvangen van hemelwater dat op de locatie zelf gebruikt kan worden

Het ingediende dossier moet duidelijk weergeven dat de investering een positieve invloed heeft op de verdere uitbating van de infrastructuur op ecologisch en duurzaamheidsvlak.

Voor wie?

De duurzame infrastructuursubsidie kan verkregen worden door verenigingen met een rechtspersoonlijkheid die eigenaar zijn van de infrastructuur of een langlopende overeenkomst hebben van minstens 9 jaar m.b.t. het gebruik van de infrastructuur of door rechtspersonen die het beheer van de infrastructuur van die verenigingen als doelstelling hebben.

De aanvrager is bouwheer.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De financiële ondersteuning voor grote renovatiewerken of nieuwbouwprojecten bedraagt maximum 49% van de totaalkost van de investering en dit binnen de perken van de beschikbare kredieten in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Hoe dien je een aanvraag in?

Als de vereniging een duurzame investering wenst te doen dient een gefundeerd dossier aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Aanvragen voor duurzame en ecologische investeringen moeten het bestuur bereiken voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van de investering.