Flankerend onderwijsbeleid

In 2002 werd het decreet ingevoerd dat gelijke onderwijskansen beoogt voor elk kind in het Nederlandstalige onderwijs (GOK-decreet). In 2007 kwam daar het decreet op flankerend onderwijsbeleid (FOB) bij. Dit decreet laat toe dat een lokaal bestuur een onderwijsbeleid ontwikkelt i.s.m. de lokale actoren.

Deze dienst gaat op zoek naar antwoorden op lokale noden die betrekking hebben op lerenden, ouders, scholen of organisaties die bij het onderwijsgebeuren betrokken zijn.

Het lokaal bestuur heeft de verplichting om in te zetten op:

 • leerplichtcontrole
 • medewerking aan het aanpakken van de spijbelproblematiek
 • bevordering van kleuterparticipatie aan het onderwijs
 • beleid voeren rond sociale voordelen voor scholen

Daarnaast kan het lokaal bestuur ook andere ‘thema’s aansnijden.
We vertrekken steeds vanuit deze 4 pijlers:

 • realiseren van meer Gelijke OnderwijsKansen (GOK)
 • werken in overleg met onderwijsverstrekkers
 • betrekken van relevante partners (CLB, JAC…)
 • neutraliteit

Mogelijke thema’s waarop we in Ternat kunnen inzetten:

 • taalstimulering
 • werken aan betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • stimuleren van levenslang leren
 • verkeersveilige schoolomgevingen creëren
 • ondersteunen scholen inzake ouderbetrokkenheid
 • begeleiding anderstalige nieuwkomers binnen het onderwijsaanbod
 • oog voor armoede en sociale uitsluiting...