Habitat- en VEN-gebieden

Habitatgebieden

De habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteiten door het instandhouden van de natuurlijke habitats (land- of waterzones met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, en die zowel geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn) en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Verdrag (tot oprichting van de Europese Gemeenschap) van toepassing is.

De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten van communautair belang (habitats die met verdwijning bedreigd zijn, een beperkte verspreiding hebben en zeldzaam en kwetsbaar zijn) in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen.

VEN-gebieden

Het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) is een selectie van bestaande waardevolle en gevoelige natuurgebieden.
Het streefdoel is zoveel mogelijk grote aaneengesloten gehelen te vormen. Het VEN heeft voornamelijk tot doel natuur in Vlaanderen beter te beschermen, te herstellen en te ontwikkelen. 

Voor de burger en de overheid gelden hier bijkomende rechten en plichten. Wonen, werken en recreëren blijven nog steeds mogelijk. Meer nog, binnen het VEN krijgen gebruikers, eigenaars en beheerders bijkomende middelen en mogelijkheden om de natuurwaarden in stand te houden, te herstellen en te ontwikkelen.

Het VEN bestaat uit:

  • GEN: Grote Eenheden Natuur, gebieden met nu reeds hoge natuurwaarden.
  • GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling.