Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in jouw directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen.

VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgpremie van het lokaal bestuur Ternat moet de mantelzorger:
- op het zelfde adres in Ternat gedomicilieerd zijn als de zorgbehoevende
- minstens 5 jaar in Ternat wonen of gewoond hebben
- dagelijks en onbezoldigd extra thuiszorg aanbieden aan de zorgbehoevende

De zorgbehoevende:
- woont thuis (zelfstandig of inwonend)
- heeft dagelijks hulp nodig bij het wassen, aankleden, eten, drinken...
- heeft een score van minstens 35 op de BEL-profielschaal (= indicatiestelling bij de Vlaamse zorgverzekering/Dienst voor Gezinszorg). Deze indicatiestelling moet opgemaakt worden door een maatschappelijk werker van het OCMW Ternat.
- inkomenscriteria: attest verhoogde tegemoetkoming voorleggen.

PROCEDURE
De mantelzorger vraagt de premie aan via de dienst zorg. Tijdens een huisbezoek verricht een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om na te gaan of de mantelzorger in aanmerking komt voor een mantelzorgpremie van het lokaal bestuur Ternat.

VERLOF VOOR MANTELZORG
Als je erkend bent als mantelzorger, kan je gedurende een bepaalde periode minder of niet werken om zo doorlopende of regelmatige hulp en bijstand te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende persoon.
Vraag je erkenning als mantelzorger, neem hiervoor contact op met je ziekenfonds.
Op de website van de RVA lees je hoe je het mantelzorgverlof aanvraagt.