Ruimtelijk structuurplan gemeente Ternat

Het decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning en het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (en zijn wijzigingen) bepalen dat de ruimtelijke ordening op drie beleidsniveaus wordt geregeld. 
Dit heeft tot gevolg dat zowel op niveau van Vlaanderen, de provincies als de gemeenten een ruimtelijk beleid moet uitgestippeld worden. Dit gebeurt aan de hand van een ruimtelijk structuurplan en de latere ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen.

Elke gemeente moet dus een structuurplan maken, gericht naar het structuurplan Vlaanderen en van de provincie Vlaams Brabant. Dit is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste structuur. Het structuurplan geeft een lange termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente en is erop gericht om samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen. Structuurplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming dat ruimtelijke kwaliteit nastreeft en gericht is op de realisatie van de voorstellen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ternat werd definitief goedgekeurd op 15.10.2009.
- informatief tekstgedeelte
- bindend tekstgedeelte
- richtinggevend tekstgedeelte
- kaartenboek
- begrippenlijst 
Alle bovenstaande documenten staan in de bijlage.