Sportraad

De gemeentelijke sportraad heeft als hoofdfunctie 'advies verlenen'. 
Zij kunnen op vraag van het gemeentebestuur of uit vrije wil advies uitbrengen aan het college van burgemeester en schepenen. 

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en brengt o.a. advies uit omtrent aanvragen tot projectondersteuning aan het college van burgemeester en schepenen en kunnen zelf sportinitiatieven opstarten.

De Algemene vergadering van de sportraad komt 1x per jaar samen en bestaat uit afgevaardigden van de Ternatse sportclubs.