Verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening is een reglement dat bijkomende regels vastlegt over de wijze waarop gebouwd kan worden. Een verordening vormt een aanvulling op de regels van het decreet en is van toepassing op het ganse grondgebied van de instantie die de regel vastlegt.

GEWESTELIJKE VERORDENINGEN

- Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
B.V.R. 29/4/1997 - B.S. 7/5/1997

- Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
B.V.R. 1/10/2004 – B.S. 8/11/2004 - wijziging B.V.R. 23/6/2006 – B.S. 22/8/2006

- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven. 
B.V.R. 8/7/2005 - B.S. 10/8/2005

- Stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid:
Besluit trad in werking op 1 maart 2010 en vervangt het KONINKLIJK BESLUIT van 9 mei 1977 genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. Het oude KB blijft van kracht voor dossiers ingediend voor 1/3/2010.
B.V.R. 5/6/2009 - B.S. 2/9/2009 - wijziging B.V.R. 4/12/2009 - B.S. 11/1/2010

INFO |
Dienst stedenbouw of www.vlaanderen.be (ruimtelijke ordening > startpagina voor gemeenten en provincies).


PROVINCIALE VERORDENINGEN - Vlaams-Brabant


- Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken d.d. 07/06/2005 (B.S. 24/08/2005).

- Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten d.d. 07/06/2005 (B.S. 24/08/2005).

- M.B. 7 februari 2007 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen (B.S. 28/2/2007).

INFO |
Dienst stedenbouw of www.vlaanderen.be (ruimtelijke ordening > startpagina voor gemeenten en provincies) of www.vlaamsbrabant.be (ruimtelijke ordening).


GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN

- Verordening inzake beplantingen: goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29/8/1997 - van kracht sinds 15/10/1997.

- Verordening met betrekking tot vergunningsplichtige bestemmingen en bestemmingswijzigingen - van kracht vanaf 26/08/2009.

- Gemeentelijke verordening plaatsen van septische putten - GR 15/05/2009

- Stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg - GR 06/11/2013. Lees meer in de bijlage.

- Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen