Windenergie

Het lokaal bestuur liet in 2020 een windenergieplan opmaken. In dit plan werd onderzocht welk zones in de gemeente potentieel hebben voor de ontwikkeling van windenergie.

In de studie kwamen drie zones naar voor, allen gelegen langsheen de E40. Waarbij het industrieterrein langs de noordzijde van het afrittencomplex aan de E40 de meest ideale is en zich uitstekend leent tot het plaatsen van windturbines. De twee andere zones, de zone ‘Meerstraat’ en de zone ‘Vitseroel’ zijn suboptimaal. Een bevinding waar het gemeentebestuur zich volledig in kan vinden. De zone ‘Meerstraat’ maakt deel uit van een ‘Grote eenheid natuur’ en de zone ‘Vitseroe'l heeft verspreide bewoning.

Om te vermijden dat de gemeente telkens ad hoc een advies moet verlenen werd een afwegingskader vastgelegd. Om een positief advies te bekomen zal de projectaanvrager aan vijf criteria moeten voldoen:

  1. Burgerparticipatie: Een minimale burgerparticipatie (= deelname in het kapitaal van het project) van 50%.
  2. Omgevingsfonds: De projectontwikkelaar voorziet een omgevingsfonds ten bedrage van minimaal 5.000 €/windturbine/jaar om de maatschappelijke draagkracht te verhogen. De besteding van dat omgevingsfonds dient te worden beslist door omwonenden binnen een straal van 1 km. rond de windturbine(s). Het project gefinancierd door het omgevingsfonds dient de gemeenschap ten goede te komen.
  3. De inplanting moet energetisch optimaal zijn, zodat met de minste ruimtelijke impact, het hoogste rendement gehaald wordt.
  4. De inplanting moet gelegen zijn in de, door het windenergieplan, aangeduide meest ideale zone.
  5. Er moet gestreefd worden naar een zo beperkt mogelijke visuele impact.

Dit windenergieplan werd voorgesteld op de gemeenteraadscommissie van 15 oktober 2021 en kan je hier (YouTube) herbekijken.