Brandpreventie

De dienst Preventie van de Hulpverleningszone Brandweerzone ZVBW staat in adviesverlening op het vlak van brandpreventie in al haar facetten en voor de handhaving van de brandpreventiereglementering voor alle inrichtingen van de gemeente:

Voor wie?

Alle inwoners en bedrijven van het grondgebied van de Brandweerzone ZVBW.

Wat kost het?

Onze adviesverleningen zijn niet gratis maar worden gefactureerd in overeenstemming met artikel 6, 3° van het zonaal retributiereglement, beschikbaar op de website. 
Enkel huisbezoeken om je particuliere woning brandveiliger te maken en info omtrent voorafgaandelijke interventieplannen zijn gratis.

Wat zijn de stappen?

Adviesverlening inzake brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handeling moeten specifieke brandweerplannen volgens het normenboek alsook het volledige en correct ingevulde aanvraagformulier worden toegevoegd op het omgevingsloket. Voor bepaalde inrichtingen waarvoor de omgevingsvergunning van kracht is, dient verplicht een vooradvies aangevraagd te worden.

Bespreking van uw project (ontwerpplannen, verbouwingen, ... ). De aanvrager moet duidelijk maken binnen welk kader, met welk doel en met welk belang de bespreking aangevraagd wordt. Wanneer de aanvrager zijn belang onvoldoende kan aantonen kan de zone weigeren advies te verlenen. Bij dit overleg wordt geen brandpreventieverslag opgesteld. In de mate van het mogelijke dient u specifieke brandweerplannen conform het normenboek mee te brengen naar de bespreking. Een bespreking wordt telefonisch vastgelegd.
Voor info over een bestaand brandpreventieverslag, neemt u rechtstreeks contact op met de dossierbehandelaar met vermelding van ons kenmerk (BW/…).
Elk overleg vindt plaats in onze kantoren.

Controle ter plaatse op basis van de brandpreventiereglementering. Deze controles gebeuren op verzoek van de overheid of op initiatief van de burger. Een controle dien je schriftelijk aan te vragen bij de territoriaal bevoegde burgemeester vergezeld van volgende gegevens:

  • binnen welk kader, met welk doel en met welk belang de controle aangevraagd wordt. Wanneer de aanvrager zijn belang onvoldoende kan aantonen kan de zone de controle weigeren.
  • uw contactgegevens
  • binnen welke periode de controle bij voorkeur plaatsvindt.

Na controle wordt een brandpreventieverslag opgesteld en overgemaakt aan de burgemeester, hij bezorgt het verslag nadien aan de aanvrager.

Voor advies of een gratis huisbezoek om uw particuliere woning brandveiliger te maken kan u terecht bij de brandpreventieadviseurs.

Organiseert u een evenement, dan dient u het veiligheidsdossier in te vullen. De evenementencel bekijkt vervolgens of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Voor grotere evenementen volgt een bespreking op het gemeentelijk veiligheidsoverleg. Deze oordeelt of een voorafgaand controlebezoek van het evenement door de brandweer nodig is.

Voor het opvragen van brandpreventieverslagen in het kader van openbaarheid van bestuur, neem je contact op met de zonesecretaris.

Indien door de dienst Preventie een officieel inspectieverslag moet afgeleverd worden, moet de territoriaal bevoegde burgemeester opdracht geven.
Je richt dan het best een schriftelijke aanvraag aan de burgemeester van je gemeente.

De dienst financiën van de Brandweerzone ZVBW voert de facturatie uit.