Noodzaak en doel

Een Noodplan is noodzakelijk, gezien de groeiende kwetsbaarheid van het maatschappelijk leven en omdat er bij de bestuurlijke overheden en de operationele diensten weinig routine van rampenbestrijding bestaat.

DOEL

Het doel van dit plan is de operaties te coördineren bij:

  • rampspoedige gebeurtenissen: natuurrampen (vb. aardbeving, zware overstroming, ernstig watertekort, …) die een vrij omvangrijk gebied treffen. Ook een ernstige dreiging van en rampspoedige gebeurtenis kan de inwerkingstelling van het plan tot gevolg hebben.
  • catastrofen: gebeurtenissen die te wijten zijn aan menselijk of technisch falen (vb. dijkbreuk, ernstige besmetting of bezoedeling) die een omvangrijk gebied treffen, en ongevallen die het verlies van veel mensenlevens en/of aanzienlijke materiële schade veroorzaken of kunnen veroorzaken.
  • schadegevallen (vb. brand, ontploffing, instorting, verkeersongeval) waarbij het inzetten van speciale middelen noodzakelijk is.

Men gaat over tot gecoördineerde actie wanneer een gebeurtenis de gelijktijdige en/of gezamenlijke inzet vereist van hulp- en beschermingsmiddelen van de gemeente, de provincie, de staat, van private, openbare- of nut organisaties.

PLAN

Het plan krijgt eveneens uitwerking:

  • wanneer een ernstige dreiging tot, of de inwerking van, of de gevolgen van een gebeurtenis zich uitstrekken over meer dan één gemeente;
  • wanneer de bevolking bedreigd wordt en er tot evacuatie dient besloten te worden;
  • wanneer in dringende gevallen de gemeentelijke autoriteiten bewarende maatregelen nemen, zoals het binnenhouden van de bevolking in de bedreigde zone.

De beslissing tot coördinatie van de operaties en de uitvoering ervan, behoort tot de bevoegdheid van de gouverneur, hierin bijgestaan door de directeur Veiligheid.

De beslissing tot coördinatie van de operaties en de uitvoering ervan behoort tot de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken indien de gebeurtenis tot buiten het grondgebied van de provincie reikt of zou kunnen reiken.

In dit geval overkoepelt het federaal coördinatiecomité (CC-FED) het provinciaal coördinatiecomité (CC-PROV).