Gemeenteraad / Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De gemeenteraad is de rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van de ingezetenen en bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente.

De 25 leden van deze raad worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud zijn. Hij wordt voorgezeten door de gemeenteraadsvoorzitter. De gemeenteraad vergadert gemiddeld een tiental keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

De samenstelling vind je onderaan deze pagina.

Bevoegdheden

Tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoren onder meer:

  • het opstellen van de begroting en het goedkeuren van de rekeningen,
  • de benoeming van het personeel
  • het stemmen over de uitvoering van grote werken
  • ...

Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie bereidt de besprekingen van de gemeenteraad voor en adviseert de gemeenteraad hierover.

Agenda en verslagen

In het kader van de 'openbaarheid van bestuur' kan je de agenda en verslagen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn en de agenda van de gemeenteraadscommissie consulteren. 

De raden en gemeenteraadscommissies tot eind oktober 2022 zijn terug te vinden via 'Agenda en verslagen' rechtsonder.

Alle agenda's en/of verslagen van de zittingen (vanaf november 2022) zijn te consulteren via de RAADPLEEGOMGEVING.

De data gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn en de beheersovereenkomst gemeente/OCMW vind je eveneens in bijlage.
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur is een beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het OCMW om meer expertise te ontwikkelen. De bevordering van de samenwerking biedt de burger een betere dienstverlening tegen een lagere kostprijs.

Samenstelling